شرکت انفورماتیک راهبرد سیستم، با دو دهه سابقه و انجام اختراعات انحصاری در زمینه IT  که هیچ گونه مشابه خارجی و داخلی ندارد، خدمات نوینی را در عرصه جهانی ارائه داده است.